14482

COUNTER

 • 총 회원수
  1,011 명
 • 금일 방문자
  27 명
 • 총 방문자
  54,326 명
 • 어플설치자
  19 명
임원진소개
[수정하기] [수정하기] 홈 > 동창회소개 > 임원진소개

 

성명 (기수)  이병무
image_view21SEUUT33.jpg
성명 (기수)  손창규
직위(직책)  회장 직위(직책)  감사
직장명
前) 호텔 신라
現) 광주요 GROUP
직장명  
부서/직책 부서/직책  
직장전화
직장전화  
휴대폰  010-9712-3030 휴대폰  010-9682-2589
이메일   bmwee7@hanmail.net 이메일

 

 

성명 (기수) 성명 (기수)  
직위(직책)  부회장 직위(직책)  부회장
직장명   직장명  
부서/직책   부서/직책  
직장전화 직장전화  
휴대폰   휴대폰  
이메일   이메일  

 

 

image_view2RGK5PGAJ.jpg

 

성명 (기수)  임은숙
now_242307-thumb(87).jpg

 

성명 (기수)  윤영호
직위(직책)  부회장 직위(직책)  총무
직장명   직장명  
부서/직책   부서/직책  
직장전화   직장전화  ----
휴대폰  010-5522-8503 휴대폰  010--6655-1531
이메일   이메일  

 

성명 (기수)  안난수
직위(직책)  총무
직장명  약촌건강마을
부서/직책  
직장전화  02-304-7706
휴대폰  010-6288-7706
이메일  asan0411@hanmail.net